Słowniczek / Glosariusz

value (patient preferences, relative importance of outcomes, utility values, values and preferences) – wartość (preferencje pacjenta, względna ważność punktów końcowych, wartości użytkowe, wartości i preferencje)

W zaleceniach lub decyzjach dotyczących interwencji jest to stopień, w jakim osoby poddane działaniu wybranej interwencji oceniają każdy z punktów końcowych względem pozostałych punktów końcowych.

Synonimy:

preferencje pacjenta, względna ważność punktów końcowych, wartości użytkowe, wartości i preferencje

Pełne objaśnienie:

Wartość posiada kilka różnych znaczeń i stosowanie tego terminu może być mylące.

W kontekście struktury “od dowodów do decyzji” lub udzielaniu zaleceń i podejmowaniu decyzji co do interwencji, wartość odnosi się do wartości, którą ludzie przywiązują do punktów końcowych. Niektóre punkty końcowe są ważniejsze dla ludzi niż inne, na przykład bycie niepełnosprawnym z powodu udaru lub śmierć są bardziej istotne dla ludzi niż pomniejsze objawy, które trwają przez krótki czas.
Różnice w tym, na ile ludzie cenią różne punkty końcowe muszą być wzięte pod uwagę podczas porównywania efektów korzystnych interwencji z efektami niekorzystnymi.

Wartości użytkowe są czasami wykorzystywane jako miara tego, jak bardzo ludzie cenią dane punkty końcowe.

Zobacz również:

struktura „od dowodów do decyzji”, wartość użytkowa

Udostępnij:
social social