Słowniczek / Glosariusz

evidence to decision framework (evidence to recommendation framework, EtD framework) – struktura “od dowodów do decyzji” (struktura „od dowodów do rekomendacji”, struktura EtD)

Ustrukturyzowany format służący do przechodzenia od dowodów do decyzji, zawierający kluczowe informacje ogólne oraz kryteria oceny wspomagające podejmowanie decyzji i wyciąganie wniosków.

Synonimy:

struktura „od dowodów do rekomendacji”, struktura EtD

Pełne objaśnienie:

Celem struktur “od dowodów do decyzji” (EtD) jest pomoc grupom ludzi (zespołom) w sprawieniu, aby zalecenia lub decyzje dotyczące ochrony zdrowia przeszły od dowodów do decyzji. Kontekst zawiera szczegóły dotyczące pytania, do którego odnosi się struktura oraz zwięzłe podsumowanie kluczowych informacji ogólnych. Ocena zawiera czynniki, które powinny być rozważone (kryteria) przed podjęciem decyzji, opinie, które zespoły muszą wyrazić w stosunku do każdego kryterium, dowody badawcze dostarczające informacji uzasadniających wyrażenie każdej z tych opinii oraz dodatkowe czynniki, które dostarczają informacji lub uzasadniają każdą opinię. Wnioski, które zespoły muszą sformułować zawierają: rodzaj decyzji lub zalecenia (np. siła zalecenia), decyzja lub zalecenie, uzasadnienie decyzji lub zalecenia, czynniki związane z podgrupą, czynniki wdrożeniowe oraz priorytety badawcze. Interaktywna struktura EtD jest narzędziem ułatwiającym stosowanie struktur EtD.

Zobacz również:

GRADE, siła zalecenia

Udostępnij:
social social