Słowniczek / Glosariusz

cost-effectiveness (cost-utility) – efektywność kosztów (użyteczność kosztów)

Koszt leczenia w stosunku do jego efektów.

Synonimy:

użyteczność kosztów

Pełne objaśnienie:

Efektywność kosztów leczenia jest kosztem (wykorzystaniem zasobów) przypadającym na jednostkę efektu; na przykład koszt zapobiegnięcia śmierci lub zapobiegnięcia udarowi.

W ekonomicznych wycenach kuracji efektywność kosztów jest relacjonowana jako inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (ICER), który jest różnicą w kosztach dwóch porównywanych kuracji podzieloną przez różnice w ich efektach.

Często efekty są raportowane jako długość życia skorygowana o jego jakość (wskaźnik QALY), a ICER jest różnicą w kosztach podzieloną przez korzyści netto (efekty korzystne minus efekty niekorzystne) mierzone w jednostkach QALY. Ten rodzaj efektywności kosztów jest czasami nazywany użytecznością kosztów.

Współczynniki użyteczności kosztów umożliwiają porównanie współczynników ICER (efektywności) różnych kuracji z różnymi rezultatami.

Zobacz również:

koszt, inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (ICER), długość życia skorygowana o jego jakość (QALY), wykorzystanie zasobów

Udostępnij:
social social