Słowniczek / Glosariusz

quality-adjusted life years (QALY) – długość życia skorygowana o jego jakość (QALY)

Miara wartości wyników zdrowotnych, która ujmuje długość życia oraz jego jakość w jedną liczbę.

Synonimy:

QALY

Pełne objaśnienie:

QALY jest miarą wartości wyników zdrowotnych, która ujmuje wartość długości życia oraz wartość jakości życia (wartość użytkową) w jedną liczbę.

Zakłada ona, że rok życia przeżytego w doskonałym zdrowiu jest warty 1 QALY (1 rok życia x wartość użytkowa o wielkości 1 = 1 QALY) oraz, że rok życia przeżyty w stanie zdrowia niższym niż doskonały jest warty mniej niż 1.

Aby określić dokładną wartość QALY, wystarczy pomnożyć wartość użytkową związaną z danym stanem zdrowia przez lata przeżyte w tym stanie.

Wartości QALY są przeliczane na “lata przeżyte w doskonałym zdrowiu”.

Przykład:

Na przykład ½ roku przeżyte w doskonałym zdrowiu odpowiada 0.5 QALY (0.5 roku x wartość użytkowa o wielkości 1), tyle samo co 1 rok życia przeżyty w sytuacji kiedy wartość użytkowa wynosi 0.5 (np. bycie przykutym do łóżka) (1 rok x wartość użytkowa o wielkości 0.5).

Zobacz również:

efektywność kosztów

Udostępnij:
social social