O warsztacie badań naukowych – przewodnik

O warsztacie badań naukowych

Badanie metodami mieszanymi

Badanie metodami mieszanymi jest badaniem, które wykorzystuje więcej niż jedną metodę badań, zazwyczaj łącząc metody ilościowe i jakościowe…

Czynniki zakłócające

Czynnik zakłócający to coś, poza badanym zagadnieniem, co może dawać wyniki widoczne w badaniu. Czynniki zakłócające mogą być poza kontrolą badaczy i mogą powodować wyciąganie fałszywych wniosków z badań…

Korelacja, a związek przyczynowy

W nauce często chodzi o określenie związków pomiędzy dwoma lub więcej czynnikami. Na przykład, naukowcy mogą chcieć się dowiedzieć, czy spożywanie dużych ilości napojów typu cola prowadzi do próchnicy zębów lub też, czy skakanie na trampolinie powoduje problemy ze stawami…

Metody doboru próby

Badacze stosują różne metody ustalania osób, które chcieliby objąć badaniem. Generalnie rzecz w tym, że prawie nigdy nie da się zbadać wszystkich w danej populacji i należy tak wybrać / dobrać badanych, aby byli typowi dla całej populacji, którą reprezentują – czyli, żeby grupa badanych była reprezentatywna…

Populacje i próby badawcze

W badaniach termin populacja ma konkretne znaczenie. Populacja to wszyscy ludzie (czy też zwierzęta, rośliny lub cokolwiek innego), którymi interesują się badacze w celu ich poznania. Populacja może być szeroka, na przykład wszystkie osoby na świecie lub w danym kraju, lub może być węższa, na przykład wszystkie kobiety powyżej 60-go roku życia w danym mieście lub każda osoba z mukowiscydozą w konkretnym szpitalu…

Najczęstsze źródła obciążenia wyników badań

Jednym z głównych problemów badań naukowych jest to, iż obciążenie (świadome lub nieświadome wpływanie na badanie i jego wyniki) może uczynić je mniej wiarygodnymi. Obciążenie (błąd systematyczny, bias) może pojawić się w różnoraki sposób i ważne jest, aby badacze byli tego świadomi i znaleźli sposoby na jego zminimalizowanie…

Powtarzalność

Jedną z najważniejszych cech publikacji naukowej jest to, że badanie musi być możliwe do odtworzenia. Oznacza to, że praca powinna dostarczać czytelnikom wystarczająco wiele szczegółowych informacji, aby badanie mogło być powtórzone (lub “odtworzone”)…

Udostępnij:
social social