Słowniczek / Glosariusz

time horizon – horyzont czasowy

W ocenach ekonomicznych konkretny okres czasu, na przestrzeni którego oczekiwane jest wystąpienie istotnych różnic w wykorzystaniu zasobów (kosztach) oraz punktach końcowych. 

Pełne objaśnienie:

Różnice w wykorzystaniu zasobów (kosztach) oraz różnice w punktach końcowych (efektach) mogą wystąpić na przestrzeni krótkich lub długich okresów czasu.

Horyzont czasowy, który jest wykorzystywany w ocenie efektywności kosztów interwencji wyznacza okres czasu, który obejmuje różnice w wykorzystaniu zasobów i różnice w punktach końcowych.

Często występować będzie kompromis pomiędzy wykorzystywaniem krótszego horyzontu czasowego (np. w oparciu o długość katamnezy w badaniach, które oceniały efekty leczenia) lub dłuższego horyzontu czasowego.

Przy krótszym horyzoncie czasowym istnieje większa pewność co do oszacowań efektu oraz oszacowań kosztów.

Dłuższy horyzont czasowy może mieć znaczenie dla osób zarządzających i może obejmować potencjalnie istotne informacje nieuchwycone przy krótszym horyzoncie czasowym. Jednakże jest on mniej pewny z powodu braku bezpośrednich dowodów na to, co się dzieje poza czasem trwania katamnezy w dostępnych badaniach oraz z powodu konieczności ekstrapolowania z tych badań.

Udostępnij:
social social