Słowniczek / Glosariusz

odds ratio (OR) – iloraz szans (OR)

Statystyczna miara szans punktu końcowego w jednej grupie porównawczej leczenia podzielonych przez szanse w innej grupie porównawczej.

Synonimy:

OR

Pełne objaśnienie:

W badaniu nad efektami leczenia szanse punktu końcowego w grupie porównawczej leczenia są liczbą osób doświadczających danego punktu końcowego podzieloną przez liczbę osób niedoświadczających go.

Iloraz szans jest szansami danego punktu końcowego w jednej grupie porównawczej leczenia podzielonymi przez szanse w innej grupie porównawczej. Jest on czasami wykorzystywany jako miara skuteczności względnej kuracji.

Przykład:

Na przykład, gdyby w jednej grupie porównawczej leczenia 20 osób zmarło, a 80 osób nie zmarło (szanse = 20/80 = 0.25), a w drugiej grupie 50 osób zmarło, a 50 nie (szanse = 50/50 = 1), iloraz szans wynosiłby 0.25/1 = 0.25. Jest to co innego niż współczynnik ryzyka, który jest prawdopodobieństwem zgonu w jednej grupie podzielonym przez prawdopodobieństwo zgonu w drugiej grupie. W tym przykładzie współczynnik ryzyka wynosiłby 20/100 = 0.2 (20%) podzielone przez 50/100 = 0.50 (50%), co daje 0.40.

Zobacz również:

efekt względny, współczynnik ryzyka

Udostępnij:
social social