Słowniczek / Glosariusz

margin of error (CI, confidence interval) – margines błędu (PU, przedział ufności)

Miara niepewności spowodowanej dziełem przypadku.

Synonimy:

PU, przedział ufności

Pełne objaśnienie:

Przedział ufności odzwierciedla stopień, w jakim przypadek może być odpowiedzialny za wyniki badania takie jak szacowany rezultat (albo dokładność testu diagnostycznego lub opinie populacji).

95% PU oznacza, że możemy być w 95% pewni, że rzeczywista wielkość efektu znajduje się pomiędzy podaną dolną i górną liczbą (granica przedziału ufności). To oznacza, że istnieje 5% ryzyko, że rzeczywisty efekt znajduje się poza tym przedziałem.

Szersze przedziały ufności wskazują na niższą dokładność szacowanego rezultatu; węższe przedziały na większą dokładność.

Szacowany rezultat (lub wynik innego badania) może być dokładny (tj. mieć wąski przedział ufności), ale zafałszowany (tj. zniekształcony względem rzeczywistego efektu z powodu błędów systematycznych).
Sporadycznie zgłaszane są inne przedziały takie jak 90% lub 99% przedziały ufności.

Zobacz również:

dokładność

Udostępnij:
social social