Słowniczek / Glosariusz

likelihood (probability, risk) – prawdopodobieństwo (ryzyko)

Prawdopodobieństwo, że zdarzenie, zależność lub różnica pojawią się w badaniu lub w praktyce.

Synonimy:

ryzyko

Pełne objaśnienie:

Prawdopodobieństwo zdarzenia (rezultatu) jest prawdopodobieństwem, że ktoś doświadczy tego zdarzenia; tj. liczbą osób w grupie, która doświadczyła danego zdarzenia w konkretnym okresie czasu podzieloną przez całkowitą liczbę osób w tej grupie.

Zdarzenie może być rezultatem niepożądanym lub pożądanym.

Przykład:

Na przykład, jeśli 5 ze 100 osób, które miały zawał serca doświadczyło drugiego zawału w ciągu kolejnych 4 lat, prawdopodobieństwo drugiego zawału serca wynosi 5/100 lub 5%. I na odwrót, prawdopodobieństwo niedoświadczenia drugiego zawału serca wynosi 95/100 lub 95%.

Zobacz również:

przypadek

Udostępnij:
social social