Słowniczek / Glosariusz

applicability (external validity, generalizability, relevance) – stosowalność (wiarygodność zewnętrzna, uogólnienie, znaczenie)

Stopień, do którego wyniki badania mogą mieć zastosowanie u osób, które nie uczestniczyły w badaniu.

Synonimy:

wiarygodność zewnętrzna, uogólnienie, znaczenie

Pełne objaśnienie:

Ocena tego, czy wyniki badania mają zastosowanie u interesujących nas osób i w interesujących nas kuracjach zależy od dowodów znajdujących się poza badaniem (np. od mechanizmu, poprzez który leczenie daje rezultaty) oraz od oceny sytuacji.

Niepewność co do stosowalności wyników badania lub przeglądu systematycznego badań pojawia się, kiedy uczestnicy badania lub kuracje różnią się od interesujących nas osób lub kuracji i istnieje wiarygodność zewnętrzna lub istotne powody logiczne sugerujące, by nie oczekiwać takiego samego efektu.

Zobacz również:

ekstrapolacja, niejednoznaczność

Udostępnij:
social social