Jak czytać artykuły naukowe – przewodnik

PRO EPB

Jak czytać artykuły naukowe

Przewodnik pozwala na systematyczną ocenę badań naukowych. Postawione w przewodniku pytania uwzględniają trzy ogólne kwestie dotyczące zasad przewidywania klinicznego: ważności wyników / rezultatów badania; jakości rezultatów; oraz przydatności rezultatów w kontekście Czytelnika.

Pierwsze dwa pytania są pytaniami przesiewowymi i można na nie odpowiedzieć szybko. Jeśli odpowiedzi na oba pytania brzmią „tak”, warto przejść do pozostałych pytań. Pytania w pewnym stopniu uzupełniają się. Na większość pytań należy odpowiedzieć „tak”, „nie” lub „trudno powiedzieć”. Po każdym pytaniu podano także kilka wskazówek oznaczonych kursywą. Te wskazówki mają na celu przywołanie najważniejszych aspektów danego pytania. W komentarzach należy zapisać powody swoich odpowiedzi.

Przegląd systematyczny

Systematic Review

Badania randomizowane

Randomized Controlled Trials

Badania kohortowe

Cohort studies

Badania kliniczno-kontrolne

Case Control Studies

Badania jakościowe

Qualitative Studies

Badania testów diagnostycznych

Diagnostic Studies

Ocena ekonomiczna

Economic Evaluation

Zasady przewidywania klinicznego

Clinical Prediction Rule

Informacja o sposobie przygotowania przewodnika

Materiał jest oparty na listach kontrolnych Critical Appraisal Skills Program, CASP. Listy kontrolne CASP zostały zaprojektowane jako narzędzia edukacyjne i pedagogiczne, a nie jako formalne narzędzia oceny jakości metodologicznej publikacji naukowych. Dlatego nie zaproponowano do nich systemu punktacji. Podstawowe listy kontrolne CASP (randomizowane badanie kontrolowane i przegląd systematyczny) były oparte na przewodnikach do literatury medycznej dla użytkowników JAMA „Users’ guides to the medicalliterature” z 1994 r. (na podstawie Guyatt GH, Sackett DL i Cook DJ) i pilotowane z udziałem przedstawicieli zawodów ochrony zdrowia. Ponadto, poradniki były konsultowane wśród użytkowników. Inspiracją były też inne publikacje, w tym witryny internetowe – patrz http://pro-ebp.awf-bp.edu.pl/

Udostępnij:
social social